#BelgischerKanNiet
of toch?!
Stuur je idee in,
win €5000

en wie weet komt jouw
idee op onze verpakking!

Een frisse pint, Manneken Pis, een wafel met veel slagroom en chocolade... Dat is België ten top, maar niets Belgischer dan een pak friet met mayonaise of andalouse.Of kan het toch nóg Belgischer? Lay’s® daagt jou uit met de challenge #BelgischerKanNiet. Ga de uitdaging aan en wie weet maak jij Lay’s verpakkingsgeschiedenis en herontwerpen we onze volledige verpakking naar jouw idee!

Er zijn enkele fouten die gecorrigeerd moeten worden.

STEM VOOR JOUW FAVORIETE #BELGISCHERKANNIET IDEE!

De 10 ideeën met de meeste stemmen worden door een jury beoordeeld en hieruit zullen 2 winnaars uitgekozen worden. De winnaars ontvangen elk €5.000 en zullen zijn/haar ideën uitgewerkt zien op onze verpakking. Ben jij ook zo benieuwd hoe de nieuwe verpakking eruit zal zien?

file_1654600797675

WEDSTRIJDREGLEMENT

Lay’s - #BelgischerKanNiet Uitdaging


 1. Algemeen


  1. Dit reglement is van toepassing op de “#BelgischerKanNiet uitdaging” wedstrijd (verder te noemen: de “Wedstrijd”) van PepsiCo BeLux B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.

  2. Door aan de Wedstrijd deel te nemen aanvaardt u dit Wedstrijdreglement in zijn geheel.

  3. Deze Wedstrijd heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Lay’s (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)

  4. Deze Wedstrijd loopt van dinsdag 7 juni 2022 09u00 tot en met zondag 17 juli 2022, 23u59 (de “Actieperiode”).

  5. Naar aanleiding van deze Wedstrijd zijn er in totaal 2x maal een geldprijs twv van

   €5.000 (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”). Bovendien zal het idee van de winnaars verder uitgewerkt worden op een nieuwe verpakking van Lay’s producten.

  6. De Wedstrijd wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:

   • social media & YouTube

   • de website www.lays.be/ilf (verder te noemen de “Wedstrijdpagina”)


 2. Deelname


  1. Deelname aan deze Wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

  2. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Wedstrijd.

  3. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

  4. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.

  5. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

  6. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Wedstrijdreglement om de winstkansen op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd, alsook uit te sluiten van toekomstige wedstrijden van de Organisator.


 3. Speelwijze en vaststelling winnaar


  1. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:

   • Naar de Wedstrijdpagina (www.lays.be/ilf) te surfen.

   • De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Wedstrijdpagina, onder meer

    • Je eigen #BelgischerKanNiet idee in te sturen (binnen de mogelijkheden van de tool op de Wedstrijdpagina)

    • Je gegevens achter te laten

  2. Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar de deelnemer mag maximum 1 keer winnen.

  3. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Wedstrijd.

  4. Op de Wedstrijdpagina kan gestemd worden op de ingestuurde ideeën. Iedereen mag maximum 1 keer per dag stemmen.

  5. De 10 ideeën met het hoogste aantal stemmen, zullen worden weergegeven op de wedstrijdpagina. Na afloop van de Actieperiode, zal de Organisator uit de 10 ideeën met het hoogste aantal stemmen de twee winnaars selecteren. De winnaars zullen geselecteerd worden door een jury bestaande uit medewerkers van de Organisator op basis van onderstaande beoordelingscriteria:

   • Creativiteit en originaliteit

   • Belgitude, aantrekkelijkheid voor het Belgische publiek

  6. Indien deelnemers ideeën insturen die niet voldoen aan alle voorwaarden van het Wedstrijdreglement (inclusief titel V – Gedragsregels en titel VI - Intellectuele Eigendomsrechten), komen deze niet in aanmerking voor het winnen van één van de Prijzen en kan de Organisator op elk moment beslissen om deze te verwijderen van de Wedstrijdpagina. Indien er niet voldoende ideeën zijn in de top 10 met de meeste stemmen die voldoen aan alle voorwaarden van het Wedstrijdreglement, kan de Organisator één van de andere ingestuurde ideeën selecteren als winnaar.

  7. Indien meerdere deelnemers hetzelfde idee insturen en één van deze ideeën geselecteerd wordt als winnaar, zal uitsluitend de deelnemer wiens inzending het meeste stemmen gehaald heeft, als winnaar aanspraak maken op een Prijs.


 4. Uitkering Prijs van 2x €5.000


  1. De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd uiterlijk op maandag 25 juli 2022, 23u59 per e-mail (check ook je spam folder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.

  2. De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen via e-mail door gepast te reageren op het contact uiterlijk op vrijdag 29 juli 2022, 23u59.

  3. De winnaar(s) zal/zullen dan uiterlijk binnen 2 maanden de Prijs ontvangen.

  4. De Prijs zal op digitale wijze worden overgemaakt volgens de verdere afspraken tussen de Organisator en de winnaar.

  5. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

  6. De Prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

  7. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.

  8. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.


 5. Gedragsregels


  1. Deelnemers mogen de Wedstrijd niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

  2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

  3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten

  4. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Wedstrijdpagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.

  5. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).

  6. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

  7. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Wedstrijd maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.


 6. Intellectuele eigendomsrechten


  1. Alle eventuele intellectuele en overige eigendomsrechten verbonden aan (i) elke inzending behoren volledig en uitsluitend toe aan de Organisator. Indien en voor zover vereist, draagt deelnemer hierbij deze intellectuele en overige eigendomsrechten reeds nu voor alsdan kosteloos over aan Organisator of een door of namens Organisator aangewezen gelieerde onderneming, welke overdracht hierbij wordt aanvaard onmiddellijk na het ontstaan en/of insturen van genoemde rechten. Voor zover voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten (alsnog) een nadere overeenkomst is vereist, geeft de deelnemer Organisator hierbij de bevoegdheid deze op te stellen en gaat de deelnemer akkoord om deze te ondertekenen om daarmee de volledige overdracht te effectueren. In geval de deelnemer weigert zulke overeenkomst te tekenen, kan hij/zij geen aanspraak maken op een eventuele Prijs. Deelnemers geven Organisator onverkort het recht zijn/haar portretrechten te gebruiken op vraag van Organisator.

  2. Deelnemers doen hierbij voor zover wettelijk toegelaten onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van alle krachtens de wet toegekende persoonlijkheidsrechten.

  3. Elke deelnemer garandeert dat de inzending op generlei wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder begrepen aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers zullen Organisator terzake zowel in als buiten rechte vrijwaren en volledig schadeloos stellen.

  4. Op verzoek van Organisator verstrekken deelnemers volledige en gedetailleerde informatie over de herkomst van ingezonden ideeën.


 7. Publicatie


  1. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.

  2. De deelnemers stemmen verder door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Daarenboven stemmen de winnaars door middel van deelname aan deze Actie en het aanvaarden van de Prijs in dat de Organisator hen na de deelname kan verzoeken om mee te werken aan andere vormen van publiciteit, inclusief omtrent het gebruik van de Prijs.

  3. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

 8. Persoonsgegevens


  1. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Wedstrijd en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.

  2. De naam van deelnemers zal verschijnen bij door hun ingezonden ideeën op de Wedstrijdpagina.

  3. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

  4. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

  5. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com).


 9. Aansprakelijkheid


  1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd. De volledige kosten voor de deelname aan de Wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer.

  2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Wedstrijdpagina of een of meer van de in dit Wedstrijdreglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

  3. De Organisator is gerechtigd om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment, ingeval van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van enige andere gerechtvaardigde noodzaak. In zulke omstandigheden, kan de Organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

  4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.

  5. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

  6. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

  7. In geval deze Wedstrijd word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Wedstrijd op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.


 10. Slotbepalingen


 1. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 2. Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

 3. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

 4. Indien een of meerdere bepalingen in dit Wedstrijdreglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Wedstrijdreglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.

 5. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Wedstrijdreglement op regelmatige basis te controleren.

 6. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Wedstrijdreglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

 7. Klachten of vragen omtrent het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar het adres van de Organisator. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.

 8. Dit Wedstrijdreglement en de Wedstrijd valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of de Wedstrijd.


****

ACTIEVOORWAARDEN

RÈGLEMENT DE CONCOURS

#YaPasPlusBelge Challenge


 1. Général


  1. Le présent règlement s’applique au concours « Concours #YaPasPlusBelge » (ci-après, le

   « Concours ») de PepsiCo BeLux S.R.L. (ci-après, l’ « Organisateur »), dont le siège social et les bureaux sont établis à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, Belgique

  2. En participant à ce Concours, vous acceptez le présent règlement de Concours dans son intégralité.

  3. Le Concours a pour but la promotion des produits vendus sous la/les marque(s) Lay’s (ci-après, la « Marque » /les « Marques »).

  4. Le Concours se déroule du 7 Juin 2022 09h00 au 17 Juillet 2022, 23h59 (la « Période du Concours »).

  5. Dans le cadre du Concours, il y a au total 2 fois un prix d’une valeur de 5.000 € en espèces (ci-après, le/les “Prix” ) à gagner. De plus, l'idée des gagnants sera appliquée sur un nouveau paquet Lay's.

  6. Le Concours est annoncé par le biais des canaux suivants :

   • Réseaux sociaux et YouTube

   • Le site web www.lays.be/ilf (ci-après dénommé la "page du concours")


 2. Participation

  1. La participation au Concours est (exclusivement) ouverte aux personnes domiciliées en Belgique et âgés de 18 ans.

  2. Sont exclus de la participation (a) les collaborateurs de l’Organisateur et leurs partenaires ou les membres de leur famille domiciliés sous le même toit, ainsi que (b) toute personne impliquée directement ou indirectement dans l’organisation de ce Concours de quelque manière que ce soit.

  3. Les participations organisées et/ou collectives au Concours seront considérées comme un abus et entraîneront l’exclusion automatique des participations concernées.

  4. La participation est personnelle et nominative ; le participant ne peut en aucun cas participer pour le compte d’autres.

  5. L’Organisateur se réserve le droit d’exclure du Concours un participant ayant fourni des informations personnelles non valables ou fausses.

  6. Les pratiques déloyales telles que, sans limitation, des scripts, logiciels, robots ou adresses email, ou tout autre procédé permettant d'automatiser la participation sans intervention physique, ou, plus généralement, le contournement du présent règlement de Concours afin d'augmenter les chances de gagner de manière non autorisée et/ou frauduleuse, ne sont pas autorisées. L'Organisateur se réserve le droit d'exclure tout participant qui enfreint la présente disposition de la participation au Concours, ainsi qu'aux futures concours de l'Organisateur.


 3. Déroulement du Concours et détermination du gagnant


  1. Pour participer au Concours, le participant doit, durant la Période du Concours :

   • Aller sur la page du concours (www.lays.be/ilf).

   • Suivre les instructions et remplir les informations nécessaires sur la page du concours, notamment.

   • Soumettre votre propre idée de #YaPasPlusBelge (dans les limites de l'outil disponible sur la page du concours).

   • Laissez vos coordonnées.


  2. Les participations multiples sont possibles, mais le participant ne peut gagner qu'une seule fois.

  3. Mis à part les frais nécessaires à la réalisation des démarches exposées ci-dessus (par exemple, déplacements, connexion à internet…), il n’y a pas d’autres frais nécessaires pour participer au Concours.

  4. Sur la page du concours, vous pouvez voter pour les idées soumises. Chacun peut voter une fois par jour au maximum.

  5. Les 10 idées ayant reçu le plus grand nombre de votes seront affichées sur la page du concours. À la fin de la période du concours, l'Organisateur sélectionnera les deux gagnants parmi les 10 idées ayant reçu le plus grand nombre de votes. Les gagnants seront sélectionnés par un jury composé d'employés de l'Organisateur sur la base des critères d'évaluation suivants :

   • Créativité et originalité

   • Belgitude, attrait pour le public belge


  6. Si les participants soumettent des idées qui ne respectent pas toutes les conditions du règlement du concours (y compris le titre V - Règles de conduite et le titre VI - Droits de propriété intellectuelle), ils ne sont pas autorisés à gagner l'un des prix et l'Organisateur peut décider de les retirer de la page du concours à tout moment. S'il n'y a pas assez d'idées dans le top 10 avec le plus de votes qui remplissent toutes les conditions du Règlement du Concours, l'Organisateur peut choisir l'une des autres idées soumises comme gagnant.


  7. Si plusieurs participants soumettent la même idée et que l'une de ces idées est sélectionnée comme gagnante, seul le participant dont la soumission a obtenu le plus de votes aura droit à un prix en tant que gagnant.


 4. Octroi du Prix (2x 5.000)


  1. Le(s) gagnant(s) sera/seront contacté(s) au plus tard le lundi 25 juillet 2022, 23h59 par email sur la base des données de contact introduites lors de la participation.

  2. Le gagnant contacté doit confirmer son gain en réagissant de manière adéquate au contact reçu, et ce, au plus tard le vendredi 29 juillet 2022, 23h59.

  3. Le gagnant recevra ensuite son prix dans un délai de 2 mois au plus tard.

  4. Le prix sera viré par voie électronique selon accord convenu entre l'Organisateur et le gagnant.

  5. À défaut de réaction (dans les délais) ou en cas d’autre infraction de quelque manière que ce soit (par exemple, s’il apparaît que le gagnant ne remplit pas les conditions de participation), l’Organisateur se réserve le droit de déterminer un autre gagnant de la même manière, sans y être obligé.

  6. Le Prix n’est pas échangeable contre de l’argent ou d’autres prix. Le Prix ne peut être divisé et ne peut être accepté que tel qu’il est octroyé.

  7. Les Prix qui pour quelque raison que ce soit ne sont pas octroyés demeurent la propriété de l’Organisateur. En cas de refus du Prix, celui-ci revient également à l’Organisateur. Il n’existe pas de garantie que tous les Prix seront octroyés.

  8. L’Organisateur se réserve le droit pour octroyer un prix alternatif dans le cas où le prix définit plus haut n’est pas/plus disponible et/ou ne peut pas/plus être octroyé, pour quelque raison que ce soit.


 5. Règles de bonne conduite


  1. Les participants ne peuvent pas utiliser le Concours pour exprimer des idées religieuses ou politiques.

  2. Les participants ne peuvent harceler, insulter, discriminer ou faire des insinuations sexuelles.

  3. Les participants ne peuvent pas avoir des propos ou comportements injurieux, offensants, obscènes, harcelants, haineux, immoraux, violents, à connotation sexuelle, racistes, humiliants, diffamatoires, discriminatoires, contraires au bon goût ou au savoir-vivre, ou incitant à de tels actes.

  4. Les participants ne peuvent pas placer de vers, virus ou autre software malfaisant sur l’éventuelle Page du Concours ou tout autre site internet ou page de réseau social de l’Organisateur.

  5. Les participants ne peuvent pas avoir de comportements contraires à la loi, la réglementation ou les bonnes mœurs, ou tout droit de tiers (en ce compris les droits de propriété intellectuelle), ou incitant à des actes contraires à la loi, la réglementation ou les bonnes mœurs, ou tout droit de tiers (en ce compris les droits de propriété intellectuelle).

  6. Les participants ne peuvent notamment nuire de quelque manière que ce soit à l’Organisateur, aux entreprises et marques liées à l’Organisateur ou à la Marque.

  7. Les règles de bonne conduite ci-dessus concernent la participation au Concours et également, en cas de gain, la participation à, ou l’utilisation du Prix.


 6. Propriété intellectuelle


  1. Tous les droits de propriété intellectuelle et autres associés à (i) chaque réponse appartient entièrement et exclusivement à l'Organisateur. Si et dans la mesure où cela est nécessaire, le participant transfère par la présente ces droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété gratuitement à l'Organisateur ou à une société affiliée désignée par ou au nom de l'Organisateur, ce transfert étant accepté immédiatement après la création et/ou la soumission desdits droits. Dans la mesure où un accord supplémentaire est nécessaire pour le transfert des droits de propriété intellectuelle (après tout), le participant autorise par la présente l'Organisateur à rédiger un tel accord et le participant accepte de le signer afin de réaliser le transfert complet. Dans le cas où le participant refuse de signer un tel accord, il ne peut prétendre à aucun prix. Les participants autorisent pleinement l'Organisateur à utiliser leurs droits d’images.

  2. Par la présente, les participants renoncent inconditionnellement et irrévocablement, dans toute la mesure permise par la loi, à tous les droits de la personnalité accordés par la loi.

  3. Chaque participant garantit que l'inscription ne viole en aucune façon les droits de tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. Les participants s'engagent à indemniser et à dégager de toute responsabilité l'Organisateur, tant judiciaire qu'extrajudiciaire.

  4. À la demande de l'Organisateur, les participants fournissent des informations complètes et détaillées sur l'origine des idées soumises.


 7. Publication


  1. Les participants acceptent, par le biais de leur participation au présent Concours, que leurs prénom, nom et/ou ville soient publiés pour annoncer le gagnant, sans que l’Organisateur ne leur soit redevable à ce titre de la moindre rémunération.

  2. Les participants acceptent de manière spécifique, par le biais de leur participation au présent Concours, l’utilisation du contenu de leur participation à des fins de marketing et attribuent à l’Organisateur tous les droits à cet effet, sans que l’Organisateur ne leur soit redevable à ce titre de la moindre rémunération. Par ailleurs, en participant au présent Concours et en acceptant le Prix, les gagnants acceptent que l'Organisateur les invite à participer à d'autres formes de publicité, notamment sur l'utilisation du Prix, après leur participation.

  3. Si les gagnants collaborent, sur proposition de l’Organisateur, à d’autres formes de publicité, il sera tenu comptes de leurs souhaits raisonnables. Les gagnants n’auront cependant pas droit à une rémunération. Tous les éventuels matériels (de publication) seront et resteront la propriété de l’Organisateur.

 8. Données personnelles


  1. Les données à caractère personnel que l’Organisateur récolte dans le cadre de ce Concours seront utilisées afin de pouvoir réaliser ce Concours et, le cas échéant, si le participant a coché la case correspondante, à des fins de marketing direct. Ces données à caractère personnel seront utilisées conformément à la législation concernant la protection des données personnelles.

  2. L’Organisateur conservera les données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour réaliser la/les finalité(s) décrite(s) ci-dessus.

  3. Le nom des participants apparaîtra avec leurs idées soumises sur la page du concours.

  4. Les participants disposent d’un droit d’accès et de correction concernant leurs données personnelles, ainsi que d’un droit de réclamer l’arrêt de l’utilisation de leurs données personnelles.

  5. Pour le surplus, la déclaration de respect de la vie privée et la politique “cookies” de l’Organisateur reste totalement d’application (voir www.pepsicoprivacypolicy.com).


 9. Responsabilité


  1. L’Organisateur n’est pas responsable pour les coûts ou dépenses éventuels (p. ex. : connexion internet, déplacements) réalisés dans le cadre du Concours. L’intégralité des frais pour la participation au Concours sont à charge du participant.

  2. L’Organisateur et/ou les tiers auxquels il a fait appel dans le cadre du Concours ne sont pas responsables pour des dérangements et/ou fautes sur/dans ou relatives à l’Internet, la Page du concours ou tout site internet mentionnés dans ce règlement, les réseaux de câbles (ou autre réseau pertinent), le software ou hardware ainsi que pour d’éventuelles introductions et/ou traitements erronés des données personnelles.

  3. L'Organisateur se réserve le droit d’écourter, de prolonger, de reporter, de modifier ou d’annuler le Concours, en cas de force majeure, des circonstances imprévisibles et/ou indépendantes de sa volonté ou en d’autres cas de nécessité justifiée, à tout moment si les circonstances l'exigent. En aucun cas, la responsabilité de l'organisateur ne peut être engagée dans de telles circonstances.

  4. L’Organisateur n’est pas responsable pour les défauts dans les Prix et ne fournit aucune garantie sur les Prix.

  5. Les erreurs d’impression, d’orthographe ou de composition et les fautes similaires n’ont aucune valeur et ne peuvent pas être invoquées comme voie de recours à l’encontre de l’Organisateur.

  6. L’Organisateur exclut pour le surplus toute responsabilité de l’Organisateur et/ou des tiers auxquels il a fait appel dans le cadre du Concours, en ce compris le Prix, dans les limites permises par la loi.

  7. Dans le cas où ce Concours est annoncé sur Facebook, Instagram ou d’autres canaux externes, il est spécifiquement souligné que ce Concours n’est en aucun cas sponsorisé, approuvé ou administré par, ni associé à, Facebook, Instagram ou ces autres canaux externes, qui ne portent pas de responsabilité à cet égard.


 10. Dispositions finales


 1. Les résultats du Concours ne feront l’objet d’aucun échange de correspondance.

 2. Aucun élément du Concours ou relatif à celui-ci ne peut être reproduit ou publié sans l’autorisation expresse écrite préalable de l’Organisateur.

 3. Aucun droit ne découle du présent Concours ou de ses résultats.

 4. Si une ou plusieurs dispositions de ce règlement de Concours devait être considérée comme nulle ou être annulée en tout ou en partie, le reste de la/les dispositions en question et du règlement de Concours resteront pleinement d’application.

 5. L’Organisateur se réserve le droit, de manière raisonnable et en tenant compte des circonstances concrètes, d’adapter le règlement du Concours et/ou interrompre ou arrêter le Concours, sans annonce préalable et sans pouvoir endosser quelque responsabilité que ce soit. Le participant est tenu de contrôler ce règlement de Concours de manière régulière.

 6. L’Organisateur se réserve en outre le droit de ne pas attribuer le prix en cas d’abus ou de fraude au présent règlement, sans que le participant puisse faire valoir aucun droit à l’encontre de l’Organisateur.

 7. Les réclamations ou questions concernant le présent règlement et le Concours, ainsi que les demandes dans le cadre des droits que les participants peuvent faire valoir sur leurs données personnelles, doivent être envoyées par écrit à Code réponse, Service Consommateurs BE, DA 852-219-5, 1930 Zaventem, Belgique. Les participants peuvent également appeler gratuitement depuis la Belgique le 0800 20 330.

 8. Ce règlement de Concours ainsi que le concours sont soumis au droit belge et sont interprétés et exécutés conformément au droit belge. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour d’éventuels litiges relatifs à l’interprétation ou l’application du règlement de Concours et/ou du Concours.


****