VINN ETT ASTRO GAMING HEADSET FRÅN MAXGAMING

Delta fram till den 31 december 2020. Använd koden under korken för att delta i utlottningen på Mountaindew.se. Värde 3300 SEK. Köp obligatoriskt. Ålder 16+, endast giltigt för personer bosatta i Sverige.

(Vinnare under 18 år behöver visa upp signatur från målsman innan han eller hon mottar pris)

Det finns vissa fel som behöver åtgärdas

Mountain Dew & Astro ”-kampanj

KAMPANJVILLKOR

VÄNLIGEN LÄS dessa kampanjvillkor noggrant, de innehåller viktig information.

 

I. Allmänt

 1. Dessa kampanjvillkor styr Mountain Dew & Astro A50-kampanjen ("Kampanjen") av "Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial (" arrangören "), med sitt säte på Stortorget 11, 211 22 Malmö, Sverige.
 2. Målet med denna kampanj är att marknadsföra de produkter som säljs under varumärket Mountain Dew (”varumärket”). Kampanjen pågår från 1 juli 2020 till 31 december 2020 ("Kampanjperioden"). Det är en tävling där 30 pris (er) bestående av Astro A50 headset och basstation tilldelas, till ett totalt värde av 3300 SEK per Astro A50 headset och basstation. 5 vinnare varje månad.
 3. Dessa kampanjvillkor finns på www.mountaindew.se (“Kampanjwebbplatsen”). En kopia kan också erhållas på begäran från arrangören.

II. Krav på deltagande

 1. Endast personer som är bosatta i Sverige och som har fyllt 16 år, med undantag för de personer som anges nedan, får delta i denna kampanj.
 2. Följande personer får inte delta: (a) anställda, bosatta partner och familjemedlemmar till arrangören och (b) någon person som på något sätt är direkt eller indirekt involverad i arrangerandet av denna kampanj.
 3. Deltagande i denna kampanj är gratis (med undantag för kostnaderna för användning av Internet).
 4. Genom att delta i denna kampanj förklarar deltagaren att han / hon accepterar tillämpningen av dessa kampanjvillkor och integritetsförklaring och ansvarsfriskrivning som finns på kampanjwebbplatsen. 

III. Metod för deltagande

 1. Deltagande i kampanjen är legalt möjligt under kampanjperioden endast genom att:
 • Besöka kampanjwebbplatsen;
 • Delta på följande sätt: Köp 1 flaska 0,5 L Mountain Dew med kampanjetiketten, Besök www.mountaindew.se och fyll i koden under korken och registrera ditt deltagande i tävlingen genom att fylla i; namn, telefonnummer och e-post. Om du är mellan 16-17 och vinner behöver vi en signatur från din målsman innan vi skickar priset.
 • Acceptera dessa kampanjvillkor.
 1. Ofullständiga och / eller olämpliga anmälningar är ogiltiga och kommer inte att beaktas.
 2. Deltagande är endast möjligt under kampanjperioden via kampanjwebbplatsen. Alla poster som mottagits efter kampanjperiodens slut är ogiltiga och kommer inte att beaktas.

IV. Allmänna tävlingsregler. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att tävlingsbidraget ska vara giltigt.

 1. Deltagare får inte utnyttja tävlingen för att sprida politiska eller religiösa budskap.
 2. Deltagare får inte använda ett stötande språk, trakassera, diskriminera eller göra sexuella anspelningar.
 3. Deltagare får inte placera maskar, virus eller annan skadlig kod på tävlingssajten.
 4. Tävlingsbidrag får inte strida mot lagar, regler eller etiska normer och inte heller uppmuntra till handlingar som strider mot lagar, regler eller etiska normer.
 5. Tävlingsbidrag får inte på något sätt skada arrangören, dess samarbetspartners eller varumärket.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som lämnar in ogiltiga eller förfalskade bidrag från deltagande i tävlingen.
 7. Deltagare får inte lämna in bidrag som inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter.
 8. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande diskvalificera deltagare, eller vägra att ta emot tävlingsbidrag.
 9. Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta deltagare med ogiltiga eller förfalskade personuppgifter från deltagande i tävlingen.
 10. Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som fuskar, misstänks för fusk eller på annat sätt bryter mot dessa tävlingsvillkor från deltagande i tävlingen.
 11. Deltagarna får ingen ekonomisk ersättning för sina tävlingsbidrag och/eller sitt deltagande. Deltagare kan inte basera sina rättigheter på och får inte någon ekonomisk ersättning för sitt deltagande i denna tävling.
 12. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst omedelbart utesluta tävlingsbidrag som arrangören anser vara ogiltiga, och/eller att ta bort tävlingsbidragen eller se till att de tas bort från tävlingens webbplats.

V. Immateriella rättigheter

 1. Arrangören har äganderätt till alla immateriella rättigheter och andra äganderättigheter som berör denna tävling. Om och i den mån det är nödvändigt, överför härmed deltagaren utan kostnad sådana immateriella och andra äganderättigheter i det ögonblick de tillhandahålls arrangören eller till ett närstående bolag som utsetts av arrangören. Om överföringen av de immateriella rättigheterna kräver att ytterligare handling upprättas bemyndigar deltagaren härmed arrangören att upprätta och underteckna sådan handling för deltagarens räkning.
 2. I den mån det är juridiskt möjligt avstår deltagarna härmed villkorslöst och oåterkalleligt från alla rättigheter de enligt lag har till sina personuppgifter.

VI. Publicering

 1. Genom att delta i tävlingen ger deltagarna sitt medgivande till att deras namn offentliggörs på tävlingssajten, utan att någon ekonomisk ersättning utgår från arrangören.
 2. Om deltagaren på arrangörens begäran deltar i något annat offentligt sammanhang, är arrangören inte skyldig att betala någon ersättning för detta. Allt publicerat material och annat material är och förblir arrangörens egendom. Deltagaren ger arrangören full rätt att använda hans/hennes porträttbilder i publikationer eller andra material.

VII. Priser

 1. Varje vinnare av denna kampanj mottager 1 pris per person bestående av Astro A50 headset och basstation – värde 3300SEK. (”priset”)
 2. Eventuell skatt som ska betalas i samband med nämnda pris betalas av arrangören.
 3. Priset är personligt och kan inte bytas ut mot andra priser. Priset är odelbart och accepteras endast i den ursprungliga form det har då det tilldelas.
 4. Priser som inte utdelas, oavsett orsak, förblir arrangörens egendom. Detta gäller även om vinnaren avstår från att ta emot priset.
 5. Arrangören förbehåller sig rätten att tilldela ett alternativt pris om priset inte längre är tillgängligt eller inte längre kan tilldelas.

VIII. Hur vinnaren utses

 1. Deltagarna kvalificerar sig för att delta i tävlingen genom att skicka in ett giltigt tävlingsbidrag.
 2. Vinnarna kommer att dras slumpmässigt från samtliga giltiga tävlingsbidrag.
 3. Vinnaren meddelas via e-post senast 72 timmar efter tävlingsperiodens slut. Om vinnaren inte svarar inom 48 timmar förbehåller sig arrangören rätten att utse en ny vinnare.

IX. Klagomål

 1. Juryns beslut kan inte överklagas.

X. Personuppgifter

 1. Namn, adress och andra personuppgifter som arrangören inhämtar i samband med deltagande i tävlingen behandlas konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen.
 2. Inga personuppgifter som erhålls i samband med tävlingen kommer att användas i andra sammanhang, såvida inte deltagaren specifikt har gett sitt samtycke till detta.
 3. Personuppgifter som erhålls genom denna tävling kommer att raderas 6 månader efter tävlingen, om inte annat överenskommits.
 4. Deltagare har rätt att få information om när deras personuppgifter behandlas, samt rätt att få sina uppgifter rättade, blockerade, flyttade (dataportabilitet) och raderade. Deltagare har rätt att lämna klagomål om hur deras personuppgifter behandlas till Datainspektionen. Arrangörens integritetspolicy finns här: www.pepsicoprivacypolicy.com.

XI. Ansvar

 1. Arrangören ansvarar inte för eventuella driftavbrott eller fel relaterat till Internet eller en eller flera av de webbplatser som avses i dessa tävlingsvillkor, kabelnätet eller annat relevant nätverk, programvara eller maskinvara, eller felaktig registrering och/eller behandling av tävlingsbidrag eller personuppgifter .
 2. Arrangören och/eller dess agenter som anlitas i samband med tävlingen frånsäger sig allt ansvar i den mån det är tillåtet enligt lag.

XII. Slutliga bestämmelser

 1. Ingen del av denna tävling får kopieras eller publiceras utan arrangörens uttryckliga skriftliga förhandsmedgivande.
 2. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra, avsluta och/eller ställa in tävlingen, utan att deltagare kan ställa några krav på arrangören.
 3. Klagomål och frågor om dessa tävlingsvillkor och tävlingen kan skickas skriftligen till arrangören. Märk ärendet med "Mountain Dew Astro A50” kampanj. 
 4. Dessa tävlingsvillkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tävlingen har anordnats i enlighet med Lotterilagen (2018:1138)
 5. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa tävlingsvillkor eller denna tävling ska handläggas av behörig domstol i Malmö, Sverige.